Våra stadgar

Här kan du läsa föreningens stadgar. Du kan välja själv om du vill läsa direkt på sidan eller ladda hem stadgarna.

Stadgarna i sin helhet

§1 Föreningens namn

Attention Uppsala Resurs- och föräldraföreningen i Uppsala med omnejd, för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.

§2 Föreningens ändamål

 • utbilda och informera i syfte att öka kunskapen och förståelsen för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder
 • vara påtryckargrupp gentemot politiker och myndigheter i syfte att förbättra villkoren för dessa barn, ungdomar och vuxna
 • vara stöd till familjer som har barn/ungdomar och med neuropsykiatriska handikapp
 • vara till stöd och hjälp för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder
 • vara en resurs för skola, barnomsorg och andra myndigheter
 • tillvarata de möjligheter som erbjuds att vara remissinstans i frågor som rör barn, ungdomar och vuxna

§3 Riksförbund

Föreningen är ansluten till Riksförbundet Attention, intresseförening för neuropsykiatriska handikapp. Föreningens medlemmar är därmed även medlemmar i Attention.

§4 Medlemmar

Var och en som respekterar föreningens ändamål och erlägger medlemsavgift äger rätt att bli medlem.

§5 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Årsmötet kungöres minst en månad före mötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt.

§6 Årsmötets dagordning

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets stadgeenIiga utlysande
 3. Val av ordförande, sekreterare samt 2 protokollsjusterare för mötet
 4. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse
 5. Beslut om ansvarsfrihet
 6. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 7. Fastställande av Riksförbundet beslutad medlemsavgift
 8. Val av ordförande på 1 år
 9. Val av minst 3 styrelseledamöter på 2 år
 10. (Val av 3 styrelseledamöter på 1 år)
 11. Val av minst 3 styrelsesuppleanter på 1 år
 12. Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant på 1 år
 13. Behandling av motioner och styrelseförslag
 14. Val av valberedning

§7 Styrelsens sammansättning

Förvaltningen handhas av styrelsen som består av ordförande och minst sex ordinarie ledamöter samt minst tre suppleanter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutsmässig vid minst fyra närvarande ledamöter.

§8 Extra årsmöte

Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte skall skickas ut till medlemmarna senast en månad före det extra årsmötet.

§9 Stadgeändring

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag till ändringar insändes minst 3 veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras minst 2/3 majoritet av avgivna röster.

§10 Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmötet. Förslag härom skall insändas till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För att förslaget skall antagas krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar en närliggande intresseorganisation i enlighet med årsmötets beslut.

§11 Beslut

Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för §9 (stadgeändring)och §10 (upplösning). Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör.

§12 Uteslutning

Styrelsen har rätt att utesluta medlem som motverkar föreningens ändamål.

ladda ner stadgarna

ladda ner som pdf
ladda ner som Word fil